Wij maken gebruik van cookies om uw ervaring van deze website te verbeteren. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met ons gebruik van cookies. Zie ons Privacybeleid voor meer informatie.

Dit bericht verbergen

Privacybeleid van ACN Europe

ACN neemt de privacy van haar Onafhankelijke Vertegenwoordigers en klanten serieus. Wij zijn toegewijd aan het waarborgen van uw privacy en bieden u tegelijkertijd hoogwaardige diensten en producten aan.

Doelstelling en bereik van dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid van ACN Europe (“Privacybeleid”) wordt uitgegeven door ACN Europe B.V. voor zichzelf en haar Europese gelieerde maatschappijen (gezamenlijk “ACN”, “we/wij” of “ons”) om de activiteiten van ACN met betrekking tot gegevensverwerking uit te leggen. ACN verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de vereisten genoemd in de richtlijn van de Europese Unie met betrekking tot gegevensbescherming en de gegevensbeschermingswetten en andere van toepassing zijnde wetten en regels van de landen waarin wij producten en diensten aanbieden. Dit Privacybeleid is van toepassing op persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Richtlijn gegevensbescherming en nationale gegevensbeschermingswetten (“persoonsgegevens”) en op andere gegevens die u aan ACN verstrekt. Als u een bedrijf bent, valt informatie over uw bedrijf niet onder persoonsgegevens. Dit Privacybeleid beschrijft de manier waarop wij door u verstrekte gegevens verzamelen en verwerken, uw recht om onze verwerking van uw gegevens te beperken, en uw recht om toegang te verkrijgen tot uw gegevens waarover wij beschikken, en deze te corrigeren en verwijderen. Aanvullende informatie over ons gebruik van uw gegevens met betrekking tot specifieke diensten en producten van ACN kan worden gevonden in de desbetreffende algemene voorwaarden, die gelezen dienen te worden in combinatie met dit Privacybeleid.

Uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens

Wij maken uitsluitend gebruik van uw persoonsgegevens met uw toestemming. U mag uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens door ACN weigeren of intrekken. Bepaalde persoonsgegevens zijn nodig voor ons om diensten en producten aan u te leveren of om te voldoen aan onze juridische verplichtingen. Indien u uw toestemming voor dergelijke persoonsgegevens weigert of intrekt, is het mogelijk dat ACN de diensten en producten die u bij ons heeft besteld, niet aan u levert. Andere persoonsgegevens zijn niet nodig voor ons om diensten of producten aan u te leveren, maar worden door ons gebruikt om u een betere dienstverlening te bieden of voor marketing-, communicatie- en andere doeleinden. U bent niet verplicht in te stemmen met dit gebruik van uw persoonsgegevens. Wij zullen u informeren welke persoonsgegevens u dient door te geven en welke optioneel zijn. Door het gebruiken van de websites van ACN stemt u in met het verzamelen van bepaalde informatie. Zie het gedeelte Hoe verzamelen wij gegevens? hieronder.

Welke gegevens verzamelen wij?

De persoonsgegevens en andere gegevens die wij verwerken, variëren afhankelijk van uw relatie met ACN. Tot de persoonsgegevens en andere gegevens die wij mogelijkerwijs verzamelen, behoren de volgende:

• Naam
• Bedrijfsgegevens
• Privé- en zakelijk adres
• Geboortedatum
• Burgerservicenummer
• Telefoonnummer
• IP- en MAC-adres en browsergegevens
• E-mailadres
• Bankgegevens, creditcardgegevens, of andere gegevens benodigd voor de verwerking van betalingen aan of door u.
• Demografische gegevens zoals uw beroep, hobby’s, opleiding, geslacht, afkomst en inkomen. Dit soort gegevens zijn nooit verplicht.
• Overige identificatiegegevens

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar uw computer worden verstuurd zodat onze websites uw instellingen en gegevens die u verzendt, kunnen herkennen, zodat u deze niet opnieuw hoeft in te geven wanneer u een pagina opnieuw bezoekt of een nieuwe pagina bezoekt op dezelfde website. Wij gebruiken cookies ook om te meten hoe u onze websites gebruikt zodat wij er zeker van zijn dat deze in uw behoefte voldoen. U kunt bepalen of uw computer al dan niet cookies accepteert. Het weigeren om cookies te accepteren kan echter van invloed zijn op uw ervaring onze websites te gebruiken. Wilt u meer informatie over cookies? Bezoek dan de website www.allaboutcookies.org.

Hoe verzamelen wij gegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens en andere gegevens van u op verschillende manieren, zoals:

• het versturen van persoonsgegevens door u naar ACN via onze websites;
• het gebruik van cookies;
• het versturen van een papieren of een onlinebestelling voor diensten en producten van ACN;
• het versturen van een Overeenkomst Onafhankelijk Vertegenwoordiger;
• wanneer wij en u communiceren via e-mail, telefoon, fax, chat, of anderszins; en
• het aanbieden van uw persoonsgegevens aan ACN door de zakelijke partners van ACN.

ACN zal niet per telefoon of e-mail contact met u opnemen om gegevens aan te vragen zoals creditcardnummers, rekeningnummers, wachtwoorden en pincodes. Wij adviseren u geen e-mails te openen of beantwoorden waarin dit soort gegevens worden gevraagd en contact op te nemen met ACN indien u een dergelijk verzoek ontvangt.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

ACN verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder:

• voor het verifiëren, verwerken en vastleggen van uw bestellingen voor diensten en producten van ACN
• voor het garanderen van een veilige bestelprocedure en voor het uitvoeren van een controle van de kredietwaardigheid met betrekking tot uw aankoop of gebruik van diensten en producten van ACN
• voor het onderhouden van onze commerciële relatie met u, inclusief levering van diensten als facturatie en klantenservice
• voor het analyseren en begrijpen van uw behoeften, en het reageren daarop
• voor het verbeteren van de producten en diensten die wij u aanbieden en het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
• voor het identificeren van producten en diensten die door andere bedrijven worden aangeboden en waarvan wij geloven dat deze voor u interessant kunnen zijn
• voor het voldoen aan juridische en wettelijke eisen en voor de bescherming van de juridische en financiële belangen van ACN (inclusief fraudedetectie en –preventie)
• voor de levering van diensten aan onze Onafhankelijke Vertegenwoordigers en de naleving van onze contractuele verplichtingen met Onafhankelijke Vertegenwoordigers
• voor het faciliteren van financiële, boekhoudkundige en administratieve functies
• voor het versturen van commerciële en marketingcommunicatie aan u over diensten en producten van ACN en zakelijke partners van ACN die naar onze mening interessant voor u kunnen zijn.

Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aanbieden aan overheidsinstanties als reactie op specifieke verzoeken van deze instanties of als onderdeel van statistische en analytische rapporten.


Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

ACN bewaart uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens voor een minimale periode bewaren om te voldoen aan juridische verplichtingen. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan door de wet is toegestaan.

Waar en hoe bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ACN bewaard op beveiligde computerservers in Nederland, Polen en/of Zweden. Sommige persoonsgegevens worden doorgegeven aan onze moedermaatschappij en gelieerde maatschappijen van ACN buiten de Europese Unie, inclusief de Verenigde Staten. Zie Overdracht van persoonsgegevens aan derden hieronder. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in overeenstemming met industrienormen. Zie Beveiliging hieronder.

Sites van derden

ACN-websites bevatten links naar sites van derden die worden beheerd of uitgevoerd door zakelijke partners van ACN of andere ondernemingen. Indien u deze links gebruikt, verlaat u de websites van ACN. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op websites van derden. U dient de privacybepalingen van die websites door te nemen.

Overdracht van persoonsgegevens aan derden

ACN kan uw persoonsgegevens overdragen aan derden zoals toegestaan in dit Privacybeleid en de van toepassing zijnde wet. ACN draagt persoonsgegevens uitsluitend over aan derden indien de externe partij (a) een bevredigende garantie heeft afgegeven dat ze persoonsgegevens zal beschermen in overeenstemming met dit Privacybeleid; of (b) een overeenstemming met ACN heeft ondertekend betreffende de overdracht van persoonsgegevens in overeenstemming met de Richtlijn gegevensbescherming; of (c) is gevestigd binnen de Europese Unie of in een ander land dat wordt geacht toereikende persoonsgegevensbescherming te bieden in overeenkomst met de Richtlijn gegevensbescherming; of (d) is gecertificeerd volgens het Safe Harbor Program van het Amerikaanse ministerie van economische zaken (United States Department of Commerce). De status Safe Harbor bevestigt dat de richtlijnen voor gegevensbescherming van een onderneming voldoen aan de standaarden van de Richtlijn gegevensbescherming.

ACN kan uw persoonsgegevens overdragen aan leden van de ACN-groep die gevestigd zijn buiten de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten. Onze moedermaatschappij, ACN Inc., is ingeschreven in het Safe Harbor Program. U vindt een kopie van ACN’s inschrijving op www.export.gov/safeharbor.

Beveiliging

ACN heeft technologische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde of onjuiste toegang op het moment dat deze worden opgevraagd en wanneer deze in ons bezit zijn. Gevoelige gegevens (zoals geslacht, afkomst en financiële gegevens) zijn onderhevig aan verhoogde beveiligingsmaatregelen. U dient eveneens maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen, door discreet met uw gebruikersnaam en wachtwoord om te gaan, uit te loggen uit de websites van ACN, uw webbrowsers te sluiten nadat u uw online-activiteiten heeft beëindigd, en door geen persoonsgegevens te verschaffen aan personen die u niet kent.

Het is mogelijk dat ACN en u per e-mail of chat communiceren en deze communicatie kan soms persoonlijke informatie bevatten. Hoewel het niet toegestaan is de inhoud van communicatie per e-mail en chat te onderscheppen of bekend te maken, is deze vorm van communicatie niet beveiligd. Wij adviseren u geen gevoelige informatie, zoals financiële gegevens, per e-mail of chat te versturen, en wij zullen u niet vragen dergelijke informatie op deze wijze te verstrekken.

Uw recht op toegang tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht om toegang te verkrijgen tot uw persoonsgegevens, deze te corrigeren indien de gegevens die wij hebben foutief zijn, en in enkele gevallen uw persoonsgegevens te verwijderen. U kunt een kopie van uw persoonsgegevens verkrijgen, of deze corrigeren of aanvragen deze te verwijderen, door contact op te nemen met onze Privacymedewerker via euprivacyofficer@acneuro.com of door te schrijven naar:

• Privacymedewerker
• ACN Europe B.V.
• Thomas R. Malthusstraat 1-3
• 1066 JR Amsterdam
• Nederland

Wij kunnen redelijkerwijs beperkingen toeleggen op verzoeken voor toegang tot of voor correctie van uw persoonsgegevens en wij kunnen redelijkerwijs kosten in rekening brengen zoals wettelijk is toegestaan voor verschaffing van uw persoonsgegevens. Indien u aanvraagt uw gegevens te verwijderen, is het mogelijk dat wij niet in staat zijn diensten en producten aan u te leveren. Wij mogen bepaalde persoonsgegevens van u bewaren teneinde te kunnen voldoen aan onze juridische, financiële, boekhoudkundige en zakelijke behoeften, zelfs wanneer u een aanvraag indient voor verwijdering ervan.

Aansprakelijkheidsbeperking

ACN tracht in alle redelijkheid te voldoen aan de voorwaarden van dit Privacybeleid en de van toepassing zijnde wetgeving met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Met uitzondering van wat is uiteengezet in de van toepassing zijnde wetgeving, is ACN niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade die mogelijkerwijs voortvloeit uit het niet naleven van dit Privacybeleid.

Wijzigingen in het Privacybeleid

ACN mag dit Privacybeleid op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Alle wijzigingen gaan per direct in nadat deze worden geplaatst op de websites van ACN.

Versie 5.0
Datum afgifte: 30 juni 2014

Met ACN heeft u uw eigen organisatie, maar staat u er nooit alleen voor!

Begin nu